Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych (PSNT) i w dalszej części jest nazywane Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecinek.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych".

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.

 

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1. stworzenie możliwości integracji najbardziej kreatywnym przedstawicielom zawodu nauczycielskiego,
2. umożliwienie współpracy i wymiany doświadczeń między członkami,
3. doskonalenie i rozwijanie zawodowych umiejętności twórczych,
4. upowszechnianie w różnych formach najcenniejszych doświadczeń, przemyśleń i projektów nauczycieli nowatorów,
5. stymulowanie i tworzenie projektów służących rozwojowi edukacji i nauk pedagogicznych,
6. zdobywanie funduszy i dóbr materialnych na działalność Stowarzyszenia,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych wszystkich szczebli,
8. występowanie w obronie członków Stowarzyszenia na ich życzenie.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integrowaniu środowiska nauczycieli twórczych,
2. udział w doskonaleniu zawodowym i propagowaniu zasad etyki zawodowej,
3. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej; organizacyjnej: zjazdy, konferencje, sympozja, witryna internetowa itp.,
4. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących rozwoju systemu edukacji oraz sytuacji nauczycieli twórczych,
5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi o podobnym charakterze.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 9

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych zrzesza: czynnych i emerytowanych nauczycieli i wychowawców, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, nadzoru pedagogicznego różnych szczebli, oświatowych pracowników samorządowych o kwalifikacjach pedagogicznych.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających,
4. członków zagranicznych.

§ 11

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy - czynni i emerytowani nauczyciele (wymienieni w § 9) o wymiernym dorobku twórczym: publikacjach, oryginalnych projektach, programach, aktywnej wymianie doświadczeń (referaty na konferencjach i sympozjach, np. lekcje koleżeńskie, prowadzenie szkoleń zawodowych itp.), twórczych dokonaniach organizacyjnych.

§ 12

1. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania.
2. Nowo przystępujący do Stowarzyszenia po jego rejestracji stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.
3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa się Zarządowi Krajowemu w formie pisemnej deklaracji.
4. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej można się odwołać pisemnie do Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła na to wyróżnienie.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe, rzeczowe lub w inny sposób będzie wspierać Stowarzyszenie.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkiem zagranicznym może zostać osoba fizyczna lub prawna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, wyrażająca chęć przynależności do Stowarzyszenia i działania zgodnie z jego celami i zasadami statutowymi.

§ 16

Członkami wymienionymi w § 14-15 nie mogą zostać organizacje polityczne.

§ 17

Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć we wszelkiego rodzaju pracach Stowarzyszenia i zebraniach członków oraz zabierać głos we wszystkich omawianych sprawach.

§ 18

Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi mają ponadto prawo do:
1. czynnego udziału we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia,
2. pisemnego przedstawiania Zarządowi propozycji dotyczących porządku obrad Walnego Zebrania (przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania) oraz planu pracy,
3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd,
4. proponowanie Zarządowi kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie zwyczajni mają ponadto prawo do:
a. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
b. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich.

§ 20

Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2. niepłacenia składek przez okres jednego roku,
3. stwierdzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia.

§ 21

Wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Krajowy.

§ 22

Praw członka pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Krajowego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 § 23

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd Krajowy
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kadencja pierwszych władz trwa do wyborów nowych władz.

§ 25

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przez upływem kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.

§ 26

1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Walne Zebranie Stowarzyszenia

§ 27
 
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 § 28

Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Krajowy co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 29

Walne Zebranie Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Krajowy z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.

§ 30

1.W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów według zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy.
2.Z głosem doradczym biorą udział członkowie wspierający, zagraniczni oraz zaproszeni goście.

§ 31

O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd Krajowy powiadamia członków z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem.

§ 32

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór naczelnych władz Stowarzyszenia,
5. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7. rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego,
9. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 34

Walne Zebrania są prawomocne, jeżeli weźmie w nich udział:
1. w I-szym terminie 1/2 liczby delegatów,
2. w II-gim terminie, po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych delegatów. Zarząd Krajowy

§ 35

Zarząd Krajowy składa się z 5-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 1-2 członków Zarządu Krajowego.

§ 36

Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy w szczególności:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami, zgodnie z jego uchwałami,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia,
3. zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
4. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, przyjmowanie zapisów i darowizn,
6. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego.

§ 37

W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele sekcji i komisji problemowych.

§ 38

Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 39

Zarząd Krajowy uchwala regulamin określający organizację i tryb swojej pracy.

 
Komisja Rewizyjna

 § 40

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 41

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 42

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie - co najmniej raz w roku - działalności Stowarzyszenia,
2. przedstawianie wniosków Zarządowi Głównemu wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu.

§ 43

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 44

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 45

Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. dotacje i subwencje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

§ 46

Wysokość składek członkowskich i zasady ich podziału ustalane są w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania.

§ 47

Zarząd Krajowy może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane środki finansowe.

§ 48

W imieniu Stowarzyszenia dokumenty majątkowe i finansowe podpisują dwie osoby: prezes Zarządu Krajowego lub upoważniony przez niego wiceprezes i osoba upoważniona przez Zarząd. Pozostałe dokumenty mogą podpisywać inni członkowie Zarządu Głównego, zgodnie z podziałem obowiązków w Zarządzie.

§ 49

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określi, na jaki cel ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl