Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych

  


HONOROWY PREZES
prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski
 
 
ZARZĄD KRAJOWY

78-400 Szczecinek
ul. Kołobrzeska 4b/5

tel. kom. 663 063 742

 
ZARZĄD
 
Prezes Zarządu
prof. nadz. CB dr Leszek Pawelski

Wiceprezes Zarządu

dr Marek Kazimierowicz
 
Członek  Zarządu
Skarbnik
mgr Alina Antoniak-Czajka
 
Członek Zarządu
dr Krzysztof Zajdel
 
Sekretarz
Rzecznik prasowy
mgr Bogdan Urbanek
 
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
Przewodniczący 
mgr inż. Piotr Skoczylas

Członek

prof. nadz. WSB dr hab. Piotr Oleśniewicz
 
Członek
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta


 
 
KRS
0000215792
 


 
I Ogólnopolskie Leśne Sympozjum Naukowe
REGIONALIZM I TWÓRCZOŚĆ W EDUKACJI
Borne Sulinowo-Szczecinek 18-20.09. 2011 r.

(Inf.wł) W dniach 18-20 września 2011 roku w Bornem Sulinowie i Szczecinku obradowało kilkudziesięcioosobowe forum naukowców i nauczycieli akademickich z wielu ośrodków uniwersyteckich w kraju. Uczestniczyła w nich także grupa pedagogów, członków PSNT.
     Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych wraz ze Szczecińską Szkołą Wyższą COLLEGIUM BALTICUM było organizatorem konferencji, której naukowo patronował Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dodajmy też, że wśród jej honorowych patronów byli m.in. posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Czesław Hoc i Wiesław Suchowiejko, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, starosta Krzysztof Lis oraz burmistrzowie Szczecinka i Bornego Sulinowa, Jerzy Hardie-Douglas i Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska. Sympozjum obradowało w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym MARINA w Bornem Sulinowie, malowniczo położonym nad jeziorem Pile. W imieniu organizatorów gości i uczestników konferencji powitał wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, dr Leszek Pawelski, prezes ZK PSNT, adiunkt Collegium Balticum, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Szczecinku. Miłym i niecodziennym akcentem tej części uroczystości było obdarowanie JM Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, prof. dr hab. Aleksandry Żukrowskiej, przewodniczącego Zespołu Dydaktyki Ogólnej KNP PAN prof. zw. dr. hab. dr. h. c. Kazimierza Denka i kanclerza SSW CB, Dariusza Czekana okolicznościowymi myśliwskimi insygniami. Natomiast wszystkim zaproszonym gościom, członkom komitetu honorowego wręczono recenzowaną naukową monografię „Regionalizm i twórczość w edukacji”, będąca także pokłosiem obrad I Ogólnopolskiego Leśnego Sympozjum Naukowego. Tę część uroczystości zakończyły okolicznościowe wystąpienia gości.
     Referatową sesję plenarną rozpoczął interesujący wykład profesora K. Denka pt. „Dopełniające się ojczyzny”. Nestor polskiej pedagogiki, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji stwierdził, że regionalizm bazuje na tożsamości narodu, jego dziedzictwie i patriotyzmie, stanowiąc praźródło a także istotę naszej Ojczyzny. Jest zatem sumą indywidualnych odczuć, wspomnień, oczekiwań, planów, nadziei i marzeń. Kolejnymi referentami był prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta JM Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki z WSH TWP w Szczecinie oraz prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, którzy swoje wystąpienia poświęcili idei i praktyce działań edukacyjnych, jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, twórczemu i refleksyjnemu nauczycielowi w szkole jutra oraz umiejętności oceniania jako jednego z podstawowych elementów kompetencji dydaktyczno-metodycznej nauczyciela. Natomiast w drugiej części obrad plenarnych uczestnicy sympozjum wysłuchali nie mniej interesujących wystąpień prof. dr. hab. Poli Kuleczki z Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr hab. Lucyny Preuss-Kuchty z Akademii Pomorskiej w Słupsku, które m.in. wskazywały na bardzo istotną rolę mediów w upowszechnianiu edukacji regionalnej. Dr Piotr Oleśniewicz JM Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu swoje wystąpienie poświęcił edukacji regionalnej w świecie późnej nowoczesności. Bardzo ciekawe rozważania snuły także dr Katarzyna Wojciechowska i dr Maria Sobieszczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które odnosiły się do edukacji regionalnej w procesie dydaktycznym i wychowawczym w przedszkolu.
     Poniedziałkowe popołudnie konferencyjni goście spędzili w Szczecinku, uczestnicząc w uroczystości jubileuszowej Bogdana Urbanka, członka Zarządu Krajowego PSNT i jego rzecznika prasowego, nauczyciela dyplomowanego języka polskiego ze Szczecinka. Uroczystość 40-lecia aktywności dziennikarskiej, dydaktyczno-wychowawczej i badawczej Bogdana Urbanka, którą przygotowało PSNT i Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku i którą osobiście poprowadził prezes Zarządu Krajowego dr Leszek Pawelski, odbyła się w kinie „Wolność”, i stała się regionalnym wydarzeniem oświatowo-kulturalnym. W hollu kina wyeksponowano wystawę ukazująca bogaty dorobek dziennikarski, twórczy i naukowy znanego szczecineckiego nauczyciela, dziennikarza i literata. W uroczystościach uczestniczyli przyjaciele benefisanta, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, miejscowe władze samorządowe. Mowę laudacyjną wygłosił prof. Kazimierz Denek, przewodniczący Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, który wcześniej wystąpił z propozycją zorganizowania benefisu. Profesor wyraził swoją radość z możliwości uczestniczenia w – jak to określił – wielkiej wspólnocie zjednoczonej umysłem i sercem wokół tego, co jest najważniejsze, wokół edukacji, która jest wspaniałym fundamentem naszej lepszej przyszłości. Kazimierz Denek zwrócił także uwagę na znaczenie pracy pedagogicznej Bogdana Urbanka. Podkreślił, że jest on wspaniałym nauczycielem, który daleko wybiega myślą i swoim wzrokiem w świat. Po laudacji głos zabierali kolejno – posłowie na Sejm - Czesław Hoc i Wiesław Suchowiejko, Senator RP dr Piotr Zientarski, burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas, starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor SP1 w Szczecinku Krystyna Dianow, naczelny redaktor „Tematu Szczecineckiego” Jerzy Gasiul była uczennica Jubilata, Marta Dziuba oraz prof. dr. hab. Jan Grzesiak z UAM w Poznaniu. Okolicznościowe wystąpienia przerywano akcentami artystycznymi. Następnie uczestników konferencji w ratuszu przyjął burmistrz Szczecinka.
     Kolejny dzień wypełniony był także dość napiętym i bogatym programem. Przedpołudnie upłynęło na panelowych rozważaniach na temat praktyki i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej oraz twórczości regionalnej nauczycieli i uczniów różnych typów i szczebli szkół. Moderatorami panelu byli prof. dr hab. Jan Grzesiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Leszek Pawelski i Bogdan Urbanek. W wielowątkowej dyskusji poruszano m.in. problemy:

  • kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji regionalnej i konieczności ich kształcenia,
  • twórczości regionalnej nauczycieli i uczniów różnych typów i szczebli szkół,
  • regionalizmu wobec pedagogiki czasu wolnego ucznia i nauczyciela,
  • bezpieczeństwa w edukacji regionalnej,
  • regionalizmu w przestrzeni zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • ewaluacji i innowacji w edukacji regionalnej.

Po popołudniu odbyły się zajęcia terenowe w grupie regionalnej, m.in. zwiedzono miasto i nowe borneńskie muzeum. Konferencja zakończyła się podsumowaniem, którego dokonał prof. Jan Grzesiak. Przyjęto także wstępną konceptualizację II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, które prawdopodobnie za rok odbędzie się w Szczecinku a jej motywem przewodnim będą uwarunkowania jakości edukacji regionalnej. Organizację konferencji, którą naukowym patronatem objął Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i minister Barbara Kudrycka, nieprzypadkowo powierzyliśmy członkom Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych i jej wybór padł na Szczecinek – powiedział profesor Kazimierz Denek – ponieważ w pełni na to zasługują, ale nade wszystko mogą mieć satysfakcję z efektów znanego i uznanego w kraju dorobku naukowo-dydaktycznego, właśnie w zakresie edukacji regionalnej.
     W trakcie obrad konferencji odbyło się także posiedzenie Zespołu Dydaktyki Ogólnej KNP PAN. Wyrażono m.in. wdzięczność i uznanie staroście oraz burmistrzom Szczecinka i Bornego Sulinowa za wydatną pomoc w przygotowaniach i przebiegu tego ważnego edukacyjnego wydarzenia, które sytuuje szczecineckich nauczycieli, członków PSNT w gronie innowatorów edukacji jutra.

    
  

 
Wspierane przez Hosting o12.pl